Background

Regulamin

Regulamin serwisu MentorNow

Pobierz wersję PDF

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy praw i obowiązków podmiotów korzystających z serwisu MentorNow (dalej: „Serwis”) dostępnego pod adresem www.mentornow.pl, jak również praw i obowiązków podmiotu uprawnionego do administrowania Serwisem.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.
 3. Podmiotem uprawnionym do administrowania Serwisem jest Fundacja Liderek Biznesu z siedzibą w
  Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492537, NIP: 5252581795 (dalej: „Fundacja”).
  Dane teleadresowe Fundacji znajdują się pod adresem https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/s/kontakt/.
 4. Regulamin udostępniony został Użytkownikom Serwisu w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie się
  z nim przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez podmiot uprawniony do administrowania
  Serwisem.
 5. Użytkownicy Serwisu mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą
  systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Regulamin można pobrać w formie pliku PDF.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed
  rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez w ramach Serwisu. Rejestracja w Serwisie poprzedzona
  zostanie zapytaniem o wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Brak wyrażenia zgody
  jest równoznaczny z rezygnacją z dokonania Rejestracji w Serwisie.
 7. Fundacja może udostępniać w Serwisie treści marketingowe zarówno Fundacji, jak i innych podmiotów w
  formach dozwolonych przez przepisy prawa.
 8. Użytkownik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą
  elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez
  osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować należyte środki techniczne, które
  zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Użytkowników programów
  antywirusowych.
 9. Fundacja dokłada starań, aby Serwis był należycie zabezpieczony, przede wszystkim przed dostępem osób
  nieuprawnionych.

§ 2 Definicje

 1. Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia otrzymują znaczenie przypisane im poniżej:
 2. 1) Regulamin – niniejszy regulamin,

  2) Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.mentornow.pl.

  3) Fundacja – podmiot administrujący Serwisem, tj. Fundacja Liderek Biznesu z siedzibą w Warszawie,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492537, NIP: 5252581795.

  4) Użytkownik – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca
  kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu, która dokonała skutecznej Rejestracji w Serwisie,
  prowadząca Sesje mentoringowe na podstawie odrębnej umowy zawartej z Fundacją lub korzystająca
  odpłatnie z Sesji mentoringowych oferowanych za pośrednictwem Serwisu w celach prywatnych bądź w
  celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5) Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie, polegająca na wypełnieniu formularza
  rejestracyjnego, obejmującego dane Użytkownika, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

  6) Konto – dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu miejsce w Serwisie, z poziomu
  którego Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu oraz
  uzupełnienia swojego Profilu.

  7) Profil – zbiór informacji o Użytkowniku, przekazywanych przez niego dobrowolnie podczas Rejestracji
  w Serwisie lub uzupełnionych po jej dokonaniu.

  8) Logowanie – potwierdzenie tożsamości i autoryzacja Użytkownika poprzez podanie przez niego Loginu
  i Hasła w celu uzyskania dostępu do Konta.

  9) Login – adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany przez niego w procesie Rejestracji.

  10) Hasło – ciąg znaków przypisany dla danego Loginu, zapewniający Użytkownikowi (posługującemu się
  danym Loginem) dostęp do jego Konta.

  11) Mentor – Użytkownik prowadzący Sesje mentoringowe na rzecz Mentee na zasadach określonych w
  odrębnej umowie zawartej z Fundacją, przy uwzględnieniu zasad określonych w Regulaminie.

  12) Mentee – Użytkownik, który odpłatnie korzysta z Sesji mentoringowych prowadzonych przez Mentorów
  za pośrednictwem Serwisu.

  13) Sesja mentoringowa – indywidualne spotkanie Mentora i Mentee na temat wybrany przez Mentee
  spośród dostępnych specjalizacji Mentorów, podczas którego świadczone są na rzecz Mentee usługi
  wsparcia w rozwoju osobistym lub zawodowym, przy wykorzystaniu potencjału Mentee i doświadczenia
  Mentora. Sesje odbywają się online za pośrednictwem platformy Zoom.

  14) Konto Klienta – miejsce w Serwisie dostępne dla zarejestrowanego Mentee po zalogowaniu, z poziomu
  którego Mentee uprawniony jest do rezerwacji lub zakupu Sesji mentoringowych, weryfikacji statusu
  swoich rezerwacji, wprowadzania zmian w swoich rezerwacjach lub korzystania z innych usług
  oferowanych przez Fundację w ramach Serwisu, uzupełnienia lub zmiany danych w swoim Profilu,
  zgłoszenia chęci lub rezygnacji z otrzymywania Newslettera Serwisu oraz wyrażenia lub cofnięcia zgód
  na kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celach marketingowych.

  15) Konto Mentora – miejsce w Serwisie dostępne dla zarejestrowanego Mentora po zalogowaniu, z
  poziomu którego Mentor uprawniony jest do przeglądania zarezerwowanych oraz zrealizowanych Sesji
  mentoringowych, edytowania szczegółów wybranej Sesji mentoringowej lub dodawania notatek do Sesji
  mentoringowej dla Mentee, korzystania z usług oferowanych przez Fundację w ramach Serwisu,
  uzupełnienia lub zmiany danych w swoim Profilu, w tym w szczególności wskazania swojej dostępności
  w zakładce „Dni pracy”, a także przeglądania i eksportowania statystyk .

  16) Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją o świadczenie usług drogą elektroniczną w
  rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana w chwili
  Rejestracji w Serwisie.

  17) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)

  18) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu przesyłana Użytkownikowi za jego zgodą, w podanych przez
  Fundację odstępach czasowych.

§ 3 Usługi świadczone przez Fundację

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą:
 2. 1) dokonać Rejestracji w Serwisie,

  2) przeglądać zasoby Serwisu,

  3) przeglądać dostępne Sesje mentoringowe, inne usługi oferowane przez Fundację oraz inne treści
  zamieszczone w Serwisie przez Fundację lub innych Użytkowników, w tym artykuły publikowane
  w Bazie Wiedzy,

  4) przeglądać informacje zamieszczone przez administratora na profilach Mentorów,

  5) w przypadku Użytkowników będących Mentorami – przeglądać i eksportować dane statystyczne
  dotyczące przeprowadzonych Sesji mentoringowych (w szczególności łącznego czasu
  przeprowadzonych Sesji mentoringowych, łącznej liczby odbytych spotkań, łącznej liczby anulowanych
  lub odwołanych spotkań oraz ogólnej liczby Mentee wraz z generowanymi wykresami czasowymi) oraz
  Mentees, z którymi Mentor przeprowadził Sesje Mentoringowe,

  6) dokonać zakupu usług mentoringowych oferowanych przez Fundację,

  7) dokonać rezerwacji, odwołać lub przełożyć Sesje mentoringowe, a w przypadku Mentorów – także
  zmienić status Sesji mentoringowej zarezerwowanej przez Mentee,

  8) wziąć udział w Sesji mentoringowej w charakterze Mentora lub Mentee,

  9) udzielać albo otrzymywać oceny Sesji mentoringowej, a także dodawać notatki dla Mentee do Sesji
  mentoringowej,

  10) zapisać się lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

 3. Dostęp i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika są bezpłatne z wyjątkiem funkcjonalności Serwisu
  wyraźnie wskazanych przez Fundację jako płatne.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp i możliwość korzystania z Serwisu na czas nieokreślony. Użytkownik nie jest
  zobowiązany do zakupu jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Fundację.
 5. Treści prezentowane przez Fundację w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z
  dnia 23 kwietnia 1964 r. Mentee, rejestrując się w Serwisie oraz dokonując zakupu jednej lub większej liczby
  Sesji mentoringowych, składa ofertę Fundacji na warunkach określonych w Serwisie i Regulaminie.
 6. Mentee może wykupić jednocześnie dowolną liczbę Sesji mentoringowych.
 7. Opłata wskazana w Serwisie podana jest w polskich złotych (PLN) i jest podawana jako kwota brutto
  uwzględniającą należne podatki. W przypadku dokonywania płatności przez osoby niebędące konsumentami
  podawana jest kwota netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień
  powstania zobowiązania podatkowego.
 8. W celu zapłaty za Sesje mentoringowe możliwe jest pobranie faktury proforma lub opłata online w Serwisie
  za pośrednictwem platform oferujących płatności natychmiastowe takich jak PayU albo woocommerce. W
  celu otrzymania faktury proforma należy zgłosić takie żądanie Fundacji na adres e-mail
  kontakt@mentornow.pl] przed dokonaniem zakupu, wskazując liczbę zarezerwowanych Sesji
  mentoringowych oraz dane, na które ma być wystawiona faktura VAT.
 9. Przy dokonywaniu zakupu Sesji mentoringowych możliwe jest skorzystanie z kodu rabatowego poprzez
  wpisanie posiadanego kodu rabatowego w koszyku przed przejściem do podsumowania zamówienia i
  płatności.
 10. Wszystkie faktury wystawiane są automatycznie w momencie finalizacji płatności przez pośrednika PayU,
  obsługującego płatności na platformie MentorNow
 11. Zakupiona Sesja mentoringowa może być wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu. Mentee może
  wykupić/zarezerwować Sesję mentoringową 48h przed wybraną Sesją mentoringową.
 12. Pojedyncza Sesja mentoringowa trwa 1 godzinę zegarową
 13. Użytkownik może odwołać Sesję mentoringową nie później niż 48 h przed Sesją mentoringową. W przypadku
  odwołania Sesji mentoringowej z jakiejkolwiek przyczyny po upływie tego terminu Użytkownikowi nie
  przysługuje zwrot wniesionej opłaty za tę Sesję mentoringowa.
 14. Użytkownik może przełożyć Sesję mentoringową nie później niż 48 h przed daną Sesją mentoringową na inny
  dostępny termin u tego samego Mentora.
 15. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Mentee nie weźmie udziału w Sesji mentoringowej
  na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Mentee.
 16. W przypadku gdyby Sesja mentoringowa nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie Fundacji, Fundacja
  zaproponuje Mentee kolejny możliwy Sesji mentoringowej z uwzględnieniem dostępności Mentora, u którego
  ma odbyć się Sesja mentoringowa. Fundacja poinformuje Mentee drogą elektroniczną na adres poczty
  elektronicznej e-mail wskazany przy Rejestracji o wyznaczeniu kolejnego terminu. W przypadku braku
  możliwości ustalenia kolejnego terminu Sesji mentoringowej odpowiadającego Mentee, Mentee będzie
  przysługiwać prawo do otrzymania zwrotu dokonanej opłaty za nieodbytą Sesję mentoringową.
 17. W przypadku kłopotów z kontaktem z Mentorem lub innych przyczyn leżących po stronie Mentora
  uniemożliwiających odbycie Sesji mentoringowej, Mentee powinien niezwłocznie poinformować Fundację
  na adres e-mail [kontakt@mentornow.pl]. Fundacja ma prawo zaproponować nowego Mentora. W tym
  przypadku rezygnacja i zwrot opłaty za Sesję mentoringową są możliwe, jeśli Fundacja nie znajdzie innego
  Mentora odpowiadającego potrzebom Mentee.

§ 4 Rejestracja/Logowanie w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2
  poniżej.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Fundację, o których mowa w § 3 ust. 1, jest
  skuteczna Rejestracja. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem z Fundacją Umowy.
 3. Rejestracja wymaga podjęcia przez Mentee następujących czynności:
 4. 1) zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności i ich akceptacji,

  2) podania imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail (który stanowił będzie następnie Login
  Użytkownika podczas Logowania się do Serwisu), Hasła zawierającego minimum 8 znaków, w tym co
  najmniej 1 cyfrę, 1 wielką literę, 1 małą literę i 1 znak specjalny. Hasło może być w każdej chwili
  zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu.

  3) wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych przy rejestracji danych osobowych w celu realizacji
  Umowy,

  4) aktywacja Konta poprzez link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy
  Rejestracji.

 5. Podczas Rejestracji Mentee może zapisać się do Newslettera Serwisu oraz wyrazić dobrowolne zgody na
  kontakt telefoniczny oraz kontakt elektroniczny (poprzez pocztę e-mail) w celach marketingowych.
  Subskrypcja Newslettera wymaga ponadto potwierdzenia poprzez link przesłany na adres poczty
  elektronicznej e-mail podany przy zapisywaniu się do Newslettera.
 6. W przypadku Mentora Konto jest tworzone przez Administratora po zawarciu odrębnej umowy pomiędzy
  Fundacją i Mentorem. Po pierwszym zalogowaniu Mentor samodzielnie kończy konfigurację Konta poprzez:
 7. 1) uzupełnienie swoich danych, tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu
  oraz daty urodzenia;

  2) dodanie swojego zdjęcia profilowego;

  3) wprowadzenie swojej dostępności w zakładce „Dni pracy” widocznej w Panelu Mentora poprzez
  wprowadzenie przedziałów godzinowych pracy, które następnie będą dostępne dla Użytkowników w celu
  rezerwacji Sesji mentoringowej. Mentor ma obowiązek regularnego aktualizowania swojej dostępności.

 8. Po zalogowaniu się do Serwisu Mentee ma możliwość uzupełnienia swojego Profilu m. in. o następujące,
  dodatkowe dane osobowe:
 9. 1) numer telefonu

  2) data urodzenia

  3) zdjęcie profilowe (awatar).

 10. Po zalogowaniu się do Serwisu Mentor ma możliwość uzupełnienia swojego Profilu w zakładce „Dane” o
  następujące, dodatkowe dane osobowe:
 11. 1) imię nazwisko

  2) numer telefonu

  3) data urodzenia

  4) zdjęcie profilowe (awatar)

 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem,
  iż ich podanie jest obligatoryjne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 13. Rezygnacja z podania danych osobowych o charakterze obligatoryjnym jest równoznaczna z rezygnacją z
  korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 14. W przypadku uzupełnienia Profilu o swoje zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnienie w
  Serwisie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu zamieszczonym w Profilu.
 15. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2), ust. 5 pkt 1) i 2) i ust. 6 i 7 powyżej przetwarzane będą
  zgodnie z RODO oraz z § 11 Regulaminu.
 16. Fundacja może kontrolować i weryfikować prawidłowość danych identyfikacyjnych Użytkowników,
  wskazanych w ust. 3 pkt 2), ust. 5 pkt 1) i 2) i ust. 6 i 7 powyżej, co nie oznacza, że jest do tego zobowiązana.
 17. Właścicielem Konta jest Użytkownik.
 18. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik, do którego przypisane jest dane Konto.
 19. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się Hasłem i Loginem do
  Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy Hasła i Loginu koniecznego do
  zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek Hasła i Loginu do Konta. Hasło i Login
  stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za
  dobór Hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez
  inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian Hasła co pewien czas (np. co 30
  dni).
 20. Użytkownik, wskazując Login lub imię i nazwisko, nie może podszywać się pod innych Użytkowników lub
  pod Fundację ani używać słów lub skrótów powszechnie uznawanych za społecznie niewłaściwe lub wulgarne
  albo naruszających dobra osobiste innych osób.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych (w tym danych osobowych) zgodnych ze stanem
  faktycznym i prawnym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu żadnych bezprawnych treści.
 4. Użytkownik ma świadomość, jakiej tematyki jest Serwis oraz jakiego rodzaju i zakresu usługi są na nim
  oferowane.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu i usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest
  dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i usług w celu prowadzenia przez Użytkownika
  działalności, która naruszałaby interes Fundacji.
 6. Mentee przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały przekazywane w ramach Sesji mentoringowych
  (prezentacje, dokumenty procesowe, materiały merytoryczne, filmy i zdjęcia) są własnością Fundacji lub
  Mentorów i zobowiązuje się do wykorzystywania ich jedynie na potrzeby własnego rozwoju oraz do ich
  niepowielania i nieudostępniania osobom trzecim.
 7. Przez cały okres realizacji usługi Mentor zobowiązuje się do zachowania danych Mentee w poufności,
  dotyczy to zarówno danych występujących w formie elektronicznej, jak i papierowej.
 8. Mentee zobowiązuje się do niepublikowania w Internecie, mediach społecznościowych itp. informacji o
  przebiegu przeprowadzonych Sesji mentoringowych z podaniem personaliów drugiej strony – chyba że
  zostało to między stronami uzgodnione. Mentee przyjmuje do wiadomości, że niedozwolone jest nagrywanie
  lub transmitowanie online Sesji mentoringowych bez wiedzy i zgody Fundacji.

§ 6 Odstąpienie/Wypowiedzenie Umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik
  będący konsumentem może odstąpić od umowy zakupu Sesji mentoringowej w terminie 14 dni od dnia jej
  zawarcia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Sesji mentoringowej Użytkownik może złożyć poprzez
  przesłanie do Fundacji oświadczenia, stanowiącego do Regulaminu. Oświadczenie to może być również
  złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Fundacji [kontakt@mentornow.pl].
 3. Fundacja niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy zakupu Sesji mentoringowej oraz zwróci Użytkownikowi uiszczoną zapłatę na numer rachunku
  bankowego podany w oświadczeniu o odstąpieniu. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia
  drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail
  Użytkownika, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Fundacja
  wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Fundację utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie do Fundacji prośby o
  usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu. Prośba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Fundacji: [kontakt@mentornow.pl ].
  Użytkownik upoważniony jest do podania powodu rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez
  Fundację w ramach Serwisu.
 6. Fundacja uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku:
 7. 1) przeprowadzania przez Użytkownika działań promocyjno-marketingowych lub reklamowych
  jakichkolwiek produktów, usług, działalności własnej lub innej osoby, w szczególności poprzez
  przesyłanie przez Użytkownika niezamówionych informacji handlowych lub rozsyłanie tzw. spamu,

  2) wprowadzania w błąd co do osoby Użytkownika,

  3) naruszania przez Użytkownika czci i godności oraz innych praw (w szczególności dóbr osobistych) osób
  trzecich,

  4) naruszania przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych, zasad współżycia
  społecznego i dobrych obyczajów,

  5) wykorzystywania przez Użytkownika informacji udostępnianych w Serwisie do jakichkolwiek celów
  niezgodnych z prawem,

  6) dyskryminacji przez Użytkownika osób trzecich, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
  niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie,
  orientację seksualną,

  7) rozpowszechniania przez Użytkownika treści pornograficznych,

  8) publikowania przez Użytkownika informacji i materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje
  lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, uznawanych
  powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,

  9) dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z prawem, dobrymi
  obyczajami lub Regulaminem,

  10) używania wielu Kont przez jednego Użytkownika,

  11) korzystania przez Użytkownika ze stron i programów typu autosurf i Proxy,

  12) dostarczania przez Użytkowników w ramach Serwisu i prowadzonych Sesji mentoringowych treści o
  charakterze bezprawnym, zgodnie z treścią art. 8 § 3 lit b) ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną,

  13) ingerowania w kod źródłowy Serwisu oraz kopiowania go w szczególności w celu osiągnięcia korzyści.

 8. Wypowiedzenie Umowy przez Fundację jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 9. W przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1)- 13) powyżej,
  Fundacja uprawniona jest do czasowej dezaktywacji Konta Użytkownika, którego dotyczą te podejrzenia, jak
  również do zaprzestania udostępniania w Serwisie treści przez niego przesłanych. W przypadku potwierdzenia
  tych podejrzeń Fundacja uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego
  paragrafu.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu (zarówno do programu komputerowego jak i wszelkich treści
  zamieszczonych w Serwisie przez Fundację), w szczególności prawa do logotypu Fundacji, wyglądu Serwisu,
  przysługują wyłącznie Fundacji.
 2. Znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30
  czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej , a jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Użytkowników
  lub inne osoby nieuprawnione bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji jest niedozwolone.

§ 8 Odpowiedzialność

W przypadku otrzymywania przez Użytkownika niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (tzw. Spamu),
Użytkownik proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Fundacji w celu umożliwienia Fundacji wyeliminowania
niepożądanych działań w tym zakresie.

§ 9 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury Rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika
  Konta, uzupełnienia Profilu oraz korzystania przez niego z usług świadczonych przez Fundację w ramach
  Serwisu jest:
 2. 1) posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem
  umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies,

  2) posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

  3) posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome,
  Internet Explorer, Safari,

  4) posiadanie przez Użytkownika głośników, mikrofonu oraz kamery, a opcjonalnie słuchawek z
  mikrofonem w celu uczestnictwa w Sesji mentoringowych,

§ 10 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja. Dane kontaktowe Fundacji znajdują się pod
  adresem https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/s/kontakt/.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
 3. 1) zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Fundacją a Użytkownikami,
  2) zapewnienia Użytkownikom dostępu do Serwisu oraz możliwości korzystania z usług oferowanych przez
  Fundację w ramach Serwisu (w tym udziału w Sesjach mentoringowych).

 4. Użytkownik może wyrazić zgodę wobec Fundacji na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  których Fundacja jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik może wyrazić
  zgodę na ujawnienie przez Fundację jego danych osobowych podmiotom współorganizującym usługi w
  Serwisie („Partnerzy Fundacji”) w celach przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz
  marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną od tych Partnerów Fundacji. W
  momencie ujawnienia danych osobowych Użytkownika, Partner Fundacji staje się ich administratorem i do
  niego Użytkownik powinien kierować zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) (w razie wyrażenia zgody), b)
  lub f) RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty wspomagające Fundację.
 7. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji Umowy i świadczenia
  usług oferowanych w ramach Serwisu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową lub
  świadczonymi usługami, ale nie później niż do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 8. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu
  bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich
  przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
  danych, w tym celu Użytkownik jest proszony o kontakt z Fundacją na adres e-mail:
  [kontakt@mentornow.pl]. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
  Użytkownika, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
  – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie wskazanym w § 4 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 1) i 2)
  jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia Umowy. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w
  zakresie wskazanym w § 4 ust. 6 i 7 jest dobrowolne, może jednak stanowić warunek konieczny
  umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 12. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Kępski, kontakt: iodeypolska@pl.ey.com
 13. Polityka prywatności Serwisu jest dostępna pod adresem: www.mentornow.pl

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik upoważniony jest do składania Fundacji reklamacji, zapytań związanych z
  nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz zastrzeżeń co do przebiegu Sesji mentoringowych.
 2. Reklamacje lub zapytania można przesyłać na adres wskazany na stronie
  https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/s/kontakt/ lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść
  na adres e mail: [kontakt@mentornow.pl].
 3. W opisie reklamacji Użytkownik ma obowiązek podać jak najwięcej informacji i okoliczności niewykonania
  lub nienależycie wykonania Umowy przez Fundację oraz dane Użytkownika, w tym dane kontaktowe i inne
  dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja/zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko składającego ją Użytkownika.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Fundacji, z zastrzeżeniem, iż Fundacja
  zobowiązana jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 30 dni od daty jej doręczenia Fundacji.
 6. W przypadku przesłania reklamacji/zapytania drogą elektroniczną, Użytkownik zostanie poinformowany o
  sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja/zapytanie zostało
  przesłane.
 7. Fundacja może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego
  prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Użytkownika
  zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia przekazania Fundacji dodatkowych informacji. W przypadku
  nieprzekazania dodatkowych informacji Fundacja rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na podstawie
  przedstawionych przez Użytkownika pierwotnych informacji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.mentornow.pl.
 3. Fundacja uprawniona jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu
  zmian w obowiązującym prawie lub z powodu zmian funkcjonalności Serwisu w celu zapewnienia jego
  Użytkownikom dogodniejszych warunków korzystania z usług oferowanych przez Fundację.
 4. Korzystanie z Serwisu po zmianie jego Regulaminu poprzedzone będzie zapytaniem Użytkowników o
  wyrażenie zgody na przestrzeganie nowej treści Regulaminu.
 5. Aktualna treść Regulaminu została udostępniona w Serwisie w dniu 24.06.2022r.