Dlaczego menedżer powinien pracować z mentorem zewnętrznym?

Dlaczego menedżer powinien pracować z mentorem zewnętrznym?

Za sukces organizacji odpowiada wiele czynników. Istotne jest opracowanie właściwej strategii biznesowej, wpisującej się w aktualne zapotrzebowania rynku i dostosowanie jej do wymagań określonej grupy docelowej, przygotowanie przemyślanych działań marketingowych, a także jakość oferowanej klientom usługi lub produktu. Niebagatelne znaczenie ma także czynnik ludzi – to doświadczenie jednostek, ich wiedza oraz szereg kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich, jest elementem niezbędnym do efektywnego, sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży i profilu. Żeby zespół mógł działać skutecznie, a jego potencjał był w pełni wykorzystany, konieczne jest umiejętne zarządzanie grupą i delegowanie obowiązków. W większych organizacjach kluczowe znaczenie ma leadership team – niezbędne jest wyłonienie osób, które w odpowiedni sposób poprowadzą zespół, działając tak, aby efekt pracy poszczególnych jednostek budował sukces całej firmy.

Rola menedżerów jest, jak widać, bardzo ważna, a właściwe wykorzystanie ich kompetencji kluczowe dla rozwoju biznesu. Jak dawać liderom niezbędne wsparcie? Przydatny okazać się może mentoring menedżerski. Dlaczego sesje z mentorem stanowią doskonałą inwestycję w rozwój lidera? Zapraszamy do lektury!

Czytaj również: Jak wygląda sesja mentoringowa?

Rozwój kompetencji menedżerskich – dlaczego jest ważny?

Jak już wspomnieliśmy, pracownicy są najistotniejszą i najcenniejszą wartością dla pracodawcy. Ich potencjał w dużej mierze decyduje o przyszłym sukcesie firmy lub pomaga ugruntować już zdobytą pozycję na rynku. Odpowiednie ukierunkowanie działań poszczególnych jednostek nie byłoby możliwe bez pracy i zaangażowania menedżerów. W dużych organizacjach to właśnie liderzy stanowią swego rodzaju pomost między osobami zarządzającymi a pracownikiem. Menedżer to zazwyczaj osoba, która najlepiej zna swój zespół, jest więc w stanie przydzielać zadania z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji jednostek. Rozwój kompetencji menedżerskich jest niezbędny, aby osoby na stanowiskach kierowniczych, w odpowiedni sposób współpracować mogły z zespołem, rozwijając tworzące go talenty i realizując cele biznesowe. Mentoring menedżerski, będący często doskonałym krokiem na drodze rozwoju liderów, może przybrać dwie postacie – wewnętrzną lub zewnętrzną.

Mentoring menedżerski zewnętrzny i wewnętrzny – czym się różnią?

Rozwój kompetencji menedżerskich w formie mentoringu może polegać na wyłonieniu z organizacji osoby, która swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać będzie liderów poprzez stymulujące rozmowy i transfer wiedzy. Taki model nazywamy mentoringiem wewnętrznym. Pierwszym krokiem powinna być w jego przypadku rekrutacja wewnętrzna, w trakcie której wybrana zostałaby osoba najbardziej nadająca się do roli mentora – doświadczona, posiadająca szeroką wiedzę i doskonałe kompetencje miękkie. Mentoring menedżerski w wersji wewnętrznej ma tę zaletę, że osoba pełniąca rolę mentora zna kulturę organizacyjną firmy, jej misję i wizję, stąd też prawdopodobnie dobrze wczuje się w sytuacje swoich mentee. Zaproszenie kogoś do roli mentora to także okazanie mu zaufania, pokazanie, że rozwój zawodowy jest w miejscu jego pracy możliwy. To z kolei może działać motywująco.

Minusem wewnętrznego mentoringu jest brak świeżego spojrzenia, które w przypadku współpracy z osobą z zewnątrz wynikać będzie z odmiennego doświadczenia biznesowego. Współpraca z mentorem wewnętrznym skutkować może także brakiem pełnego zaufania ze strony mentee – fakt, że obie strony pracują w tej samej organizacji, może blokować swobodę i szczerość rozmowy.

Innym rozwiązaniem wybieranym przez firmy jest zatrudnienie profesjonalisty – osoby z zewnątrz, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem sesji mentoringowych z przedstawicielami różnych branż. Certyfikowany mentor to osoba doświadczona, posiadająca wiedzę z zakresu określonego obszaru i potwierdzone umiejętności w zakresie prowadzenia mentoringu.

Czytaj również: Szkolenia dla menedżerów – mentoring w organizacji.

Zalety współpracy z mentorem zewnętrznym

Decyzja o zatrudnieniu osób z zewnątrz może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Zaangażowanie do sesji z menedżerami profesjonalnego mentora daje pewność, że osoba, która szkolić będzie liderów, ma odpowiednie przygotowanie. Mentorzy, którzy pracują na co dzień z przedstawicielami różnych branż i wspierają w osiągnięciu sukcesu osoby na różnorodnych (w tym bardzo wysokich) stanowiskach, powinny posiadać odpowiednie akredytacje światowych instytucji mentoringowych (takich jak EMCC czy ICF). Rozwój kompetencji menedżerskich we współpracy z profesjonalistą daje gwarancję, że osoba pełniąca rolę mentora ma bogatą wiedzę i doświadczenie biznesowe, a także szereg niezbędnych do prowadzenia efektywnych sesji kompetencji miękkich (o których pisaliśmy szerzej w artykule „Jaki powinien być mentor?”).

Za profesjonalnym, zewnętrznym mentoringiem dla liderów przemawia także fakt, iż w wielu przypadkach osobie spoza organizacji łatwiej zaufać. Podczas gdy sam fakt, iż mentor pracuje w tej samej firmie, może blokować mentee, rozmowa z osobą z zewnątrz może być w wielu przypadkach bardziej swobodna, szczera, a co za tym idzie – efektywna. Odmienne doświadczenie biznesowe profesjonalnego mentora może z kolei działać inspirująco i mobilizująco.

W przypadku stanowisk menedżerskich liczą się przede wszystkim kompetencje osobiste oraz doświadczenie biznesowe, które w przypadku mentorów zawodowych potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Obszary rozwoju menedżera będą dotyczyć przede wszystkim umiejętności komunikacji, wyznaczania celów i ich realizacji, aktywnego słuchania, zadawania właściwych pytań oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego w kontekście biznesowym.

Rozwój kompetencji menadżerskich – korzyści dla firmy

Inwestycja w zindywidualizowane sesje dla menedżerów może być bardzo dobrym krokiem, mogącym doprowadzić do osiągnięcia realnych korzyści przez firmę. Liderzy, których praca zostaje w konkretny sposób doceniona i wspierana w ramach sesji z mentorem, z reguły odczuwają większą satysfakcję z pracy, a tym samym czują się lepiej w danej organizacji i mają większą motywację, by angażować się w jej rozwój. Odpowiednio przeprowadzony mentoring menedżerski wpływać może pośrednio zarówno na zespół koordynowany przed lidera, jak i na pracę całej firmy, przybliżając ją w realny sposób do sukcesu biznesowego.